PCM BOOSTER

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014–2020
της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κωδικό Πράξης: ΑΠΘΡ7-0076438

Η αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή λανθάνουσας θερμότητας (LHTES – Latent Heat Thermal Energy Storage) αποτελεί μία ώριμη τεχνολογία , η οποία έχει διερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία των συστημάτων LHTES είναι τα Υλικά Αλλαγής Φάσης (PCMs – Phase Change Materials). Έχουν αναπτυχθεί πολλά PCMs, τα οποία διακρίνονται σύμφωνα με τη σύστασή τους σε οργανικά, ανόργανα και ευτηκτικά. Στην κατηγορία των οργανικών ανήκουν οι παραφίνες, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ καλή χημική σταθερότητα, υψηλή λανθάνουσα θερμότητα τήξης και διατηρούν τις θερμικές τους ιδιότητες μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης – αποφόρτισης. Η θερμοκρασία τήξης εξαρτάται από τον τύπο της παραφίνης με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρήση τους τόσο σε εφαρμογές θέρμανσης αλλά και ψύξης. Το βασικό μειονέκτημα τους είναι ο χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, ο οποίος μπορεί να βελτιωθεί με την ενσωμάτωση λεπτότοιχων μεταλλικών πτερυγίων στη δεξαμενή αποθήκευσης ή τη μακρο/ μικροενθυλάκωση της παραφίνης και της δημιουργίας σύνθετων υλικών.

Ένα από τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης εσωτερικών χώρων αποτελούν οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα. Μπορούν να επιτύχουν υψηλούς συντελεστές απόδοσης και διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης καθώς και έξυπνα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Στα συστήματα αυτά ο φορέας ενέργειας είναι ψυκτικό ρευστό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ψύξη ή τη θέρμανση του αέρα των κλιματιζόμενων χώρων. Διακρίνονται σε αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες (τα γνωστά σε όλους κλιματιστικά), στις οποίες ο αέρας ψύχεται ή θερμαίνεται απευθείας σε εναλλάκτες θερμότητας αέρα-ψυκτικού μέσου (η εξάτμιση ψυκτικού μέσου προκαλεί ψύξη και η συμπύκνωση θέρμανση). Διακρίνονται σε μονάδες του ενός τεμαχίου (self contained) και σε διμερείς μονάδες (split units). Επίσης, εκτός από τις αυτόνομες και τις διμερείς μονάδες κατασκευάζονται και κεντρικά συστήματα με μία εξωτερική μονάδα (ή συστοιχίες μονάδων) και κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου σε πολλές εσωτερικές μονάδες (ονομάζονται συστήματα VRV – Variable Refrigerant Volume).

Η εταιρία VERTECO έχει προβεί στην εγκατάσταση πολλών συστημάτων VRV τα τελευταία χρόνια. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκτηθεί, έχουν αναγνωριστεί και τα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων συστημάτων. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αποδοτικού και χρηστικού μεγέθους συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με στόχο την αντιμετώπιση της παύσης λειτουργίας κατά την απόψυξη αλλά και την δημιουργία εφεδρείας για την αντιμετώπιση απότομων αυξήσεων στην κατανάλωση ενέργειας, ειδικά κατά τις χρονικές στιγμές όπου η μονάδα VRV εργάζεται με χαμηλό συντελεστή απόδοσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

H πιλοτική εφαρμογή των προσομοιώσεων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων του Έργου, υλοποιήθηκε με χρήση εξοπλισμού της LG Electronics τύπου VRV MULTI V 5. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών σεναρίων προκύπτει ότι υπάρχει θετική επίδραση της χρήσης της αποθήκης PCM στην απόδοση ενός συστήματος κλιματισμού τύπου VRV με δυνατότητα ανάκτηση ενέργειας. Μετρώντας την καταναλισκόμενη ενέργεια διαπιστώνουμε  υπόψη τις καταναλώσεις διαπιστώνεται πως η διάταξη κεντρικού κλιματισμού καταναλώνει λιγότερη ενέργεια έως και 5% λειτουργώντας σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας σε υλικά αλλαγής φάσης.

Επίσης, εκτιμούμε ότι η λύση της μακροχρόνιας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, που εξετάσθηκε στα πλαίσια του Έργου ως εξαιρετικά αποδοτική για την πλήρη εκμετάλλευση του Ηλιακού δυναμικού, ιδιαίτερα σε κτίρια με επαρκή χώρο για εγκατάσταση ηλιακών πεδίων και δοχείων αποθήκευσης. Ο συνδυασμός τους με υφιστάμενες εγκαταστάσεις VRV, ο οποίος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την χρήση διάταξης αποθήκευσης ενέργειας σε PCM σύμφωνα με την Πιλοτική Εργαστηριακή Εγκατάσταση που υλοποιήσαμε, αυξάνει σημαντικά τον βαθμό απόδοσής του με την χρήση ΑΠΕ, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση εμπορικού εξοπλισμού ευρέως διαθέσιμου στην αγορά και με κόστος χαμηλότερο από αντίστοιχες λύσεις μακροχρόνιας αποθήκευσης νερού.

Ως μειονέκτημα της λύσης της μακροχρόνιας εγκατάστασης των PCM θεωρούμε τον μεγάλο απαιτούμενο όγκο αποθήκευσης, καθώς και το κόστος αγοράς τους. Εκτιμούμε μέσω της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήσαμε ότι εντός τις τρέχουσας δεκαετίας η απόδοσή τους θα βελτιωθεί σημαντικά, αποτελώντας μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την θέρμανση κατοικιών η κτιρίων του τριτογενούς τομέα με 12μηνη χρήση.

Ενότητα Εργασίας 1: Υποστηρικτικές Δράσεις Υποστηρικτικές Δράσεις

1.1 Τεχνολογική Επισκόπηση

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

1.2 Τάσεις Αγοράς

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

1.3 Ανάπτυξη Ερευνητικής Μεθοδολογίας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

1.4 Διαχείριση Έργου/Δημοσιότητα/ Διάχυση

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

Ενότητα Εργασίας 2: Εργαστηριακές Δοκιμές Εργαστηριακές Δοκιμές

2.1 Επιλογή Υλικών

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

2.2 Δοκιμές Θερμοχωρητικότητας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

2.3 Δοκιμές Αγωγιμότητας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

Ενότητα Εργασίας 3: Πειραματική πιλοτική μονάδα εργαστηριακής διερεύνησης των υλικών αλλαγής φάσης Πειραματική πιλοτική μονάδα εργαστηριακής διερεύνησης των υλικών αλλαγής φάσης

3.1 Σχεδιομελέτη – Κατασκευή

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

3.2 Σενάρια Λειτουργίας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

3.3 Προγραμματισμός BMS

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

3.4 Πειραματική Λειτουργία

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

3.5 Αναλυτικοί υπολογισμοί

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

Ενότητα Εργασίας 4: Πειραματική πιλοτική μονάδα διερεύνησης της λειτουργίας της μονάδας VRV με τη μονάδα LHTES Πειραματική πιλοτική μονάδα διερεύνησης της λειτουργίας της μονάδας VRV με τη μονάδα LHTES

4.1 Σχεδιασμός Εγκατάστασης

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

4.2 Ανάπτυξη Μονάδας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

4.3 Ανάπτυξη λογισμικού λειτουργίας

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

4.4 Πειραματική Λειτουργία

Αναλυτική επισκόπηση υπαρχόντων τεχνολογικών λύσεων και εμπορικών προϊόντων και επιστημονικής έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και λοιπές βιβλιογραφικές πηγές (τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική αρθρογραφία) σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στο έργο.

Video Καταγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Καταγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών

Συνέδριο: Συμμετοχή σε Συνέδριο ICIET-23 Συμμετοχή σε Συνέδριο ICIET-23

Συνέδριο ICIET-23

Στα πλαίσια του έργου συντάχθηκε περίληψη εργασίας με θέμα "Heat conduction enhancement of Latent Heat Thermal Energy Storage using finned tubes and aluminum foams: A numerical study.". Η εργασία στάλθηκε για review στο Διεθνές συνέδριο "International Conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET-23)", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 06 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η εργασία έγινε δεκτή μετά από double blind review για παρουσίαση στο εν λόγω συνέδριο.

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://itar.in/conf/index.php?id=1895100

Ημερίδα: Ημερίδα ΔΙΠΑΕ Ημερίδα ΔΙΠΑΕ

Ημερίδα ΔΙΠΑΕ

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2022 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα του εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε Καβάλας στα πλαίσια της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)» με τίτλο έργου «Υποβοήθηση απόψυξης κλιματιστικών μονάδων με χρήση υλικών αλλαγής φάσης». Στο σεμινάριο συμμετείχαν φοιτητές και επιστημονικό προσωπικό του ΔΙΠΑΕ καθώς και εργαζόμενοι της εταιρείας VERTECO. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του Έργου. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση όπου απαντήθηκαν απορίες και σημειώθηκαν προτάσεις για την βελτίωση των παραδοτέων του Έργου.
Skip to content